Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sinh viên-Thông báo

Thông báo nghỉ học ngày 08-09-2013
(06/10/2013)
 
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
                    Số: 1755 /TB-ĐHLĐXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
 
 Hà Nội, ngày 04 tháng  10  năm  2013
 
 
 
THÔNG BÁO
Về việc nghỉ học để tổ chức khai giảng cho các lớp Đại học khóa 9
 
Kính gửi:       Các lớp trong toàn trường.
                    
          Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu về việc tổ chức khai giảng khóa học cho các lớp Đại học khóa 9; Phòng Đào tạo thông báo lịch nghỉ học cụ thể như sau:
1. Ngày 08/10/2013 (Thứ 3) các lớp học tại cơ sở 43 Trần Duy Hưng nghỉ học.
2. Các lớp học tại cơ sở Sơn Tây học bình thường theo lịch đã gửi.
3. Lịch học bù phòng Đào tạo bố trí vào tuần cuối của học kỳ (tuần dự trữ)./.
 
Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Như kính gửi (để t/h);
- Lưu VT, phòng ĐT.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG  ĐÀO TẠO
(Đã ký)
 
 
 
 
Ths. Nguyễn Thị Tuyết Vân
 
 
 
 
 
 
 
Tin khác

Số người truy cập: 28739505

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.