Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Thông báo về việc nghỉ học ngày 18 tháng 12 năm 2013
(16/12/2013)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

 
 

 


 Số:  2338   /TB-ĐHLĐXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

 


Hà Nội, ngày 16  tháng  12  năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

         

Kính gửi:   -  Các đơn vị trong trường;

- Cơ sở Sơn Tây;

 -  Các lớp trong toàn trường.

 

          Căn cứ kế hoạch tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm học 2012 - 2013 và hội nghị Cán bộ Viên chức - Lao động, phòng Đào tạo thông báo lịch nghỉ học của các lớp trong toàn trường ngày 18/12/2013 cụ thể như sau:

·        Ngày 18/12/2013 các lớp trong toàn trường nghỉ học: Các lớp học chính qui tại trụ sở chính, các lớp học chính qui tại cơ sở Sơn Tây.

·        Lịch học ngày 18/12/2013 chuyển sang ngày 30/12/2013.

·        Lịch thi của các lớp Đ7QL10,11 và Đ7KT10,11 vẫn thực hiện theo lịch đã gửi.

          Đề nghị các đơn vị thông báo cho Cán bộ, Giảng viên thực hiện theo nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT, phòng ĐT.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Giáng Hương

Tin khác

Số người truy cập: 28182118

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.