Chào mừng 55 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Lao động - Xã hội 27/5/1961-27/5/2016

Sinh viên-Kết quả rèn luyện

Quyết định về việc khen thưởng khóa học 2008 - 2012 - Đại học khóa 4
(13/07/2012)

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

 
 
 


Số: 816/QĐ - ĐHLĐXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng toàn khoá học 2008 - 2012

Đại học khoá 4

 
 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Căn cứ Quyết định số 538/LĐTBXH - QĐ ngày 24/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc qui định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lao động - Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Qui chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy";

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ - ĐHLĐXH ngày 12/10/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Lao động - Xã hội về việc ban hành "Qui định công tác học sinh, sinh viên trường Đại học Lao động - Xã hội";

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét thi đua khen thưởng ngày 09/7/2012;    

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng 113 sinh viên và 11 tập thể lớp Đại học khoá 4 có nhiều thành tích  trong học tập, rèn luyện khoá học 2008 - 2012 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và tập thể lớp có tên ở Điều 1 được khen thưởng theo quy định của nhà trường.

Điều 3.  Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Công tác sinh viên, Đào tạo, Kế toán tài vụ, Trưởng các đơn vị trực thuộc, giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng các lớp có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

      Nơi nhận :

   - Như điều 3,

   - Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
PGS. TS Nguyễn Thị Thuận

 

(Đã ký)

Download danh sách tại đây 


Số người truy cập: 12817923

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.