Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ba công khai-Các văn bản chỉ đạo

Thông báo về việc chuẩn bị các nội dung thực hiện công khai theo Qui định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
(24/04/2012)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINNH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Số : 402 /TB-ĐHLĐXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Hà Nội, ngày 24  tháng  4  năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc Chuẩn bị các nội dung thực hiện công khai theo Qui định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

  


        Thực hiện nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các công việc sau và gửi báo cáo kết quả thực hiện bằng bản in về phòng Tổ chức cán bộ và file mềm qua địa chỉ Email: nv_luan268@yahoo.com.vn trước 15h 00’ (thứ năm) ngày 10/5/2012:

1- Danh sách và bảng tổng hợp cán bộ, giảng viên của đơn vị (theo biểu mẫu số 23,7 gửi kèm).

2- Lý lịch Khoa học của giảng viên (theo mẫu gửi kèm). Tất cả giảng viên và giảng viên kiêm chức đều phải khai Lý lịch khoa học. Đối với các đồng chí Ban Giám hiệu; Trưởng và Phó Trưởng các đơn vị giảng dạy; Trưởng và Phó Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa; Giảng viên có học vị tiến sỹ; Trưởng và Phó Trưởng các phòng là giảng viên kiêm chức nộp sớm hơn, cụ thể là trước 15h 00’ (thứ sáu) ngày 27/4/2012.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị trao đổi trực tiếp với đ/c Luân, phòng Tổ chức cán bộ (ĐT: 04 35562922).

Lưu ý: - Biểu mẫu tổng hợp và danh sách cán bộ, giảng viên; mẫu Lý lịch Khoa học của giảng viên đề nghị các đơn vị Download từ Website: http://ulsa.edu.vn./.

 

Nơi gửi:

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Lưu VTHC,TCCB.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Lê Thanh Hà

 

Download mẫu Lý lịch khoa học của giảng viên tại đây

Download biểu mẫu 23 & 7 tại đây

Số người truy cập: 28320876

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.