Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-SAU ĐẠI HỌC

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2013
(11/12/2013)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:        /TB-HĐTSCH                                                  Hà Nội, ngày       tháng 12  năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2013

 
 

 


Căn cứ theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và đào tạo. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh cao học lần 2 năm 2013 - Trường Đại học Lao động - Xã hội thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2013 như sau:

 1. Thời gian: Bắt đầu 8h00’ đến 17h00’ từ Thứ 4, ngày 11/12/2013 đến hết thứ 4, ngày 25/12/2013

2.  Địa điểm: Khoa Sau đại học – Tầng 4, Phòng 402 nhà A

3.  Lệ phí phúc khảo: 100.000 đ/môn (nộp tại phòng Kế toán – Tài vụ)

Mẫu đơn xin phúc khảo download tại http://ulsa.edu.vn

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Khoa Sau đại học – Phòng 402, nhà A, Trường Đại học Lao động - Xã hội – 43 Trần Duy Hưng, Trung hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 043.5560.412.

 

Nơi nhận:                                                                       TM. HỘI ĐỒNG

- Các thí sinh dự thi cao học lần 2 năm 2013;                                  CHỦ TỊCH

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);                                                                            

- HĐTSCH lần 2 năm 2013 (để báo cáo);

- Ban thanh tra tuyển sinh cao học lần 2 năm 2013;

- Bộ phận trang tin – P.KH;

- Lưu: VT, SĐH.

                                                                                  Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                           PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận

Tin khác

Số người truy cập: 28203340

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.