Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các hệ đào tạo-Thạc sĩ

THÔNG BÁO Về lịch thi tuyển sinh cao học lần 2 năm 2013
(21/11/2013)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:            /TB-ĐHLĐXH                 Hà Nội, ngày      tháng  11  năm 2013 

 

 

THÔNG BÁO

Về lịch thi tuyển sinh cao học lần 2 năm 2013

 
 

 

 

 

Hội đồng tuyển sinh cao học thông báo lịch tổ chức thi, địa điểm thi tuyển sinh cao học lần 2 năm 2013 như sau:

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

07/12/2013

 

08h00’: Tập huấn cán bộ coi thi

 

Thành viên Ban coi thi

 

Phòng họp A

08h30’: Tổ chức tiếp sinh, phổ biến quy chế

Thành viên Ban coi thi

Tại các phòng thi (tầng 4 đến tầng 5 nhà G)

13h00’: Thi môn cơ bản (Toán kinh tế)

Thành viên Ban coi thi

Tại các phòng thi (tầng 4 đến tầng 5 nhà G)

08/12/2013

06h30’: Thi môn cơ sở (Kinh tế học)

Thành viên Ban coi thi

Tại các phòng thi (tầng 4 đến tầng 5 nhà G)

13h00’: Thi môn ngoại ngữ (Anh văn)

Thành viên Ban coi thi

Tại các phòng thi (tầng 4 đến tầng 5 nhà G)

 

Ghi chú: Hội đồng tuyển sinh cao học sử dụng toàn bộ nhà G trong thời gian tổ chức thi.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường;

- Ban Thanh tra tuyển sinh cao học;

- BGH (để báo cáo);

- Bộ phận trang tin, P. KH;

- Lưu VT, KSĐH.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận

 

Tin khác

Số người truy cập: 28799002

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.