Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các hệ đào tạo-Thạc sĩ

QUYẾT ĐỊNH Về việc xác định điểm trúng tuyển cao học năm 2013
(20/09/2013)

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Số: 1615 /QĐ-ĐHLĐXH

 

Hà Nội, ngày 20 tháng  9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xác định điểm trúng tuyển cao học năm 2013

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

 

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-LĐTBXH ngày 24/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lao động - Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Lao động – Xã hội đào tạo thạc sĩ Quản trị nhân lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 1339/QĐ-ĐHLĐXH ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội về việc kiện toàn Hội đồng tuyển sinh cao học năm 2013 Trường Đại học Lao động – Xã hội;

Căn cứ biên bản kết quả họp Hội đồng tuyển sinh cao học ngày 19 tháng 9 năm 2013;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh cao học năm 2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 5,00 điểm trở lên ở các môn thi cơ bản và cơ sở.

Điều 2. Điểm trúng tuyển vào học cao học khóa 3 chuyên ngành Quản trị nhân lực như sau:

Tổng điểm 02 môn cơ bản và cơ sở: 10,00 điểm trở lên. Môn Ngoại ngữ đạt 50,00 điểm trở lên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Kế toán -Tài vụ, Trưởng khoa Sau đại học, trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và các thí sinh dự thi trúng tuyển cao học khóa 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Bộ LĐ-TB&XH (để báo cáo);

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Ban Giám hiệu;

- Lưu VT, KSĐH.

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận

 

Tin khác

Số người truy cập: 28316423

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.