Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các hệ đào tạo-Thạc sĩ

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2013
(20/09/2013)

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

 
 

 


Số: 1616/QĐ-ĐHLĐXH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Hà Nội, ngày 20 tháng  9  năm 2013

                                               

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2013

                                                     

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

 

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-LĐTBXH ngày 24/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lao động - Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Lao động – Xã hội đào tạo thạc sĩ Quản trị nhân lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 1339/QĐ-ĐHLĐXH ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội về việc kiện toàn Hội đồng tuyển sinh cao học năm 2013 Trường Đại học Lao động – Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1615/QĐ-ĐHLĐXH ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội về việc xác định điểm trúng tuyển cao học năm 2013;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh cao học năm 2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 30 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2013 của Trường Đại học Lao động - Xã hội (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao cho Khoa Sau đại học làm các thủ tục cần thiết để triệu tập các thí sinh về nhập học và tổ chức lớp học.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, Trưởng khoa Sau đại học, trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Bộ LĐ-TB&XH (để báo cáo);

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Ban Giám hiệu;

- Lưu VT, KSĐH.

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận

 

Tin khác

Số người truy cập: 28203059

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.