Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đào tạo-Tuyển sinh

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên và Chuyên viên chính
(27/06/2012)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG-XÃ HỘI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 
 
 


Số: 60/TTĐTBDCBCC-KHGV

 

V/v: Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức

Quản lý nhà nước chương trình

Chuyên viên và Chuyên viên chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Hà Nội, ngày 11 tháng 6  năm 2012

 

Kính gửi: Các cơ quan, Đơn vị, Tổ chức, Ban, Ngành.

 

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 688/2002/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên và Chuyên viên chính như sau:

1. Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên

1.1. Đối tượng tham gia khóa học:

- Công chức quản lý cấp phòng và tương đương;

- Công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu là 3 năm;

- Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm công chức dự bị) chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

- Đối tượng chuyển từ các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

1.2. Thời gian, địa điểm:

- Lớp ngày: Học từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày trong tuần, từ 8h00 đến 11h00, nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Thời gian học hơn 2 tháng.

- Lớp tối: Học từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày trong tuần, tối từ 17h30 đến 20h30, nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Thời gian học hơn 2 tháng.

Dự kiến khai giảng lớp ngày 8h00, lớp tối 17h30 ngày 18/7/2012 tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, số 43 đường Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

1.3. Học phí: 2.200.000đ (Hai triệu hai trăm ngàn đồng chẵn), bao gồm (học phí, tài liệu). Ăn ở, đi lại học viên thanh toán tại đơn vị cử đi học.

 

2. Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính

2.1. Đối tượng tham gia khóa học:

- Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương;

- Lãnh đạo cấp Sở và tương đương;

- Lãnh đạo cấp phòng và tương đương;

- Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính;

- Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch từ 6 năm trở lên;

- Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước: là cán bộ có mức lương đương từ bậc cuối ngạch chuyên viên trở lên;

- Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là cán bộ quân nhân tham gia quản lý có hàm cấp từ đại uý trở lên.

2.2. Thời gian, địa điểm học:

- Lớp ngày: Học từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày trong tuần, từ 8h00 đến 11h00, nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Thời gian học hơn 2 tháng.

- Lớp tối: Học từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày trong tuần, tối từ 17h30 đến 20h30, nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Thời gian học hơn 2 tháng.

Dự kiến khai giảng 02 lớp ngày 8h00, lớp tối 17h30 ngày 18/7/2012 tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, số 43 đường Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

2.3. Học phí: 2.400.000đ (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn), bao gồm (học phí, tài liệu). Ăn ở, đi lại học viên thanh toán tại đơn vị cử đi học.

3. Phương thức thanh toán:

Các đơn vị thanh toán bằng tiền mặt vào ngày khai giảng hoặc chuyển khoản về: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Số tài khoản: 102010000057756 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

4. Đăng ký:

Các đơn vị đăng ký danh sách theo mẫu đính kèm, trước ngày 17/7/2012 về địa chỉ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Trường Đại học Lao động - Xã hội số 43 Trần Duy Hưng, Hà Nội hoặc fax theo số: (04)355.666.83. Chi tiết liên hệ đ/c Khuất Tuấn Sơn theo số điện thoại (04)355.67.625 hoặc 0906.0000.27./.   

  

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

 

 ThS. Vũ Khắc Sơn

 

ĐƠN VỊ:............................................................................................................

  DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA

KHOÁ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH

  

TT

Họ và Tên

Ngày tháng, năm sinh

Chức vụ

Đơn vị

Số điện

thoại di động

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8...

 

 

 

 

 

 

Số điện thoại liên hệ:..................................fax:...................................

Địa chỉ liên hệ:......................................................................................................................................................................

                                                                                              Hà Nội, ngày           tháng          năm 2012

                                                                                                   Thủ trưởng đợn vị (ký và đóng dấu)

Tin khác

Số người truy cập: 14449865

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.